«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 13.11.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση τεχνικού προγράμματος.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού»

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασιλούδας Βασίλειος

3. Εισήγηση για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Δίου έτους 2018».

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασιλούδας Βασίλειος

4. Εισήγηση για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ)-τακτοποιητικού και 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης (ΣΣ) του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στην Δ.Ε. Λιτοχώρου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017».

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασιλούδας Βασίλειος

5. Χρηματοδότηση του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017»

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Βασιλούδας Βασίλειος

6. Επικαιροποίηση της 357/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση αυτής ως προς το πρόσωπο του αρμόδιου Αντιδημάρχου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

7. Επιβολή  προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

 

 

8.

 

 

 

Επιβολή  προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

9. Επιβολή  προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

10. Επιβολή  προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

11 Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

12 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

13. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών – εργασιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

14. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

15. Έγκριση του αρ. 02/26-06-2019 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέα Τσιφοδήμου Ελένη

16. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Λιτοχώρου στο Ο.Τ. 126 Α

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

17. Μείωση μισθώματος της δημοτικής έκτασης 8.000 τ.μ. στη θέση «Κανάλια» στον Αγ. Σπυρίδωνα της Δ.Ε. Δίου (Ακαδημία Ποδοσφαίρου), σύμφωνα με τον Ν.4071/2012, λόγω παρατεταμένης οικονομικής κρίσης

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

18. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση – Επαναδιατύπωση Ο.Ε.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Φαρμάκης Αστέριος

19. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

20. Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 67723/30-09-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 21η Αναμόρφωση έτους 2019

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

21. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

22. 23η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.263/2019 απόφασης Δ.Σ.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας e-mail σας επισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις των θεμάτων,  προς ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος