Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 16.10.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. 1η Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε. Δίου έτος 2018»

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

Βασιλούδας Βασίλειος

 2. Έγκριση αναθεωρημένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δίου – Ολύμπου και Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων για το Δήμο Δίου Ολύμπου. Ορισμός μελών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιτροπής Παραλαβής των προς προμήθεια ειδών.

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

Βασιλούδας Βασίλειος

3. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 127/2016 Απόφασης Δ.Σ. περί γνωμοδότησης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Λεπτοκαρυάς στα Ο.Τ. που εμπλέκονται με τις απαλλοτριώσεις Ο.Σ.Ε. και Π.Α.Θ.Ε.

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

Βασιλούδας Βασίλειος

4. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στην συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και εργασιών για το έτος 2019 και 2020

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

Βασιλούδας Βασίλειος

5. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – χώρου στάθμευσης και περίφραξης Κ.Π.Ε. και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Εθνικού δρυμού Ολύμπου» του Δήμου Δίου Ολύμπου με αρ. μελέτης 3/2015

Εισήγηση: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος,

Βασιλούδας Βασίλειος

6.

 

Λήψη απόφασης για την οργάνωση των χρήσεων γης στον οικισμό του Λιτοχώρου, στο πλαίσιο της εκπόνησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δ.Ε. Λιτοχώρου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Βροχαρίδης Βασίλειος

7. «Ορισμός αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων»

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Κατσαμάκα Ουρανία

8.

 

 

Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

9. Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ.3 του ν. 4483/2017

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Λαμπονίκος Νικόλαος

10. Επιβολή ή μη προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

11. Επιβολή ή μη προστίμου σε  εταιρεία  εμφιάλωσης νερού που δραστηριοποιείται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κωνσταντίνος

12. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του χωριού των ψαράδων

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Πατσιαρίκας Δημήτριος

13. Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης του χωριού των ψαράδων

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Πατσιαρίκας Δημήτριος

14. Εκλογή αντιπροσώπου στο Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Κουρινιώτη Βασιλική

15. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου Για το έτος 2018

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Τσιμήτρη Μαρία

16. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου Για το έτος 2018

Εισήγηση: πρ. Πρόεδρος Δ.Σ., Παπαμιχαήλ  Αθανάσιος

17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δίου-Ολύμπου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή)έτους  2019

Εισήγηση: πρ. Πρόεδρος Δ.Σ., Παπαμιχαήλ  Αθανάσιος

18. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δίου Ολύμπου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Ζουρζούρα Σοφία

19. Τροποποίηση της με αρ.42/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1385 Β/2011) σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

20. Τροποποίηση της με αριθμ.42/Α/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1386/Β/2011) σχετικά με τη σύσταση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας,  Τσιφοδήμου Ελένη

21. Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Κατσαμάκα Ουρανία

22. Ορισμός μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος, Κατσαμάκα Ουρανία

23. Συγκρότηση επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

24. Επείγουσες πρόσθετες εργασίες του έργου :Αντλιοστάσια παραλιακής ζώνης Λεπτοκαρυάς

Εισήγηση:Δημοτικός Σύμβουλος, Φαρμάκης Αστέριος

25. Τροποποίηση της με αρ.  231/2019  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-

Ολύμπου «Ορισμός μελών για το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α.Δ.Ο. Α.Ε.»

Εισήγηση:Δήμαρχος

26. Ορισμός επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση:Πρόεδρος Δ.Σ., Σαμαράς Κων/νος

27. Αποδοχή ποσού από αναγκαστική απαλλοτρίωση ΠΑΘΕ – Αναμόρφωση  προϋπολογισμού 2019

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

29. Τροποποίηση της υπ’ άριθμ. 33/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος, Καραλής Γεώργιος

 

 

 

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Σαμαράς Κωνσταντίνος