Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (Δευτέρα 21/12/2020)

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με:
1.   το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του  ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),
2.   Τη με αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5486 Β/12.12.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο  σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»
3.   Τη με αρ πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 εγκύκλιο  του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –24η Εγκύκλιος»
4.   Τη με αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

1.       29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
2.       Αποδοχή της υπ΄αριθμ.79903/20-11-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
3.       Αποδοχή της υπ΄ αριθμ. 87143/11-12-2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 – Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών δημοσίων επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ.
4.       Αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Δ΄ Κατανομή) έτους 2020.
5.       «Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2021 υπέρ του  Περιφερειακού  Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας»
6.       Παράταση ή μη, ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ακίνητο του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο Λιτόχωρο
7.       Παράταση ή μη, ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε ακίνητο του Δήμου Δίου-Ολύμπου στο άλσος σιδηροδρομικού σταθμού Λιτοχώρου
8.       Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 της «ΔΕΑΔΟ ΑΕ»
9.       Παραίτηση αναπληρωματικού μέλους ΔΣ της «ΔΕΑΔΟ ΑΕ»
10.   Ορισμός των μελών που θα συγκροτήσουν τις επιτροπές των εργασιών του Δήμου, ύστερα από την διενέργεια κλήρωσης.
11.   Αποδοχή ή μη της ένστασης πολίτη που αφορά τη μελέτη με τίτλο «Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου»
12.   Ορισμός μελών επιτροπών εκμίσθωσης – εκποίησης ακινήτων και εκτίμησης ακινήτων για το έτος 2021
13.   Έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων βιομηχανίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος