Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 Α΄ (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19), των υπ΄άριθμ.18338/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύειστην Κοινότητα Κονταριώτισσας, στις 19.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση τωνπαρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.

Παράταση του χρόνου της σύμβασης για τη μελέτη «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε. Λιτοχώρου Δήμου Δίου – Ολύμπου», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του 20 του Ν. 716/77.

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

2.

Αίτημα παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση & Πράξη εφαρμογής περιοχών επεκτάσεων οικισμού Δ.Δ. Πλαταμώνα Δήμου Ανατολικού Ολύμπου»

Εισήγηση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

3.

Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 30520/21-05-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

4.

«Αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης πράξης σύμφωνα με την Συμφωνία με αριθμό INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/034094-046401 στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU – 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020».

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

5.

15η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

6.

Λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ.92/20-05-2015 απόφασης του Δ.Σ. για την οφειλόμενη υποχρέωση αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης στην ιδιοκτησία με κωδικό 0287 στο Ο.Τ. 154 στον Τομέα Β2 Λιτόχωρο του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

7.

Έγκριση επαναδιατυπωμένου σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το Σ.Σ.Ε.Δ. Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

8.

Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

9.

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παρακάτω έργου: «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών δικτύων και συνοδών κατασκευών στην Δ.Ε. Αν. Ολύμπου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

10.

Έγκριση της υπ΄αρ.  27/2020 μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης Λεπτοκαρυάς από όριο σχεδίου μέχρι ρέμα Ζηλιάνας» προϋπολογισμού 540.000,00€ με Φ.Π.Α.- Έγκριση υποβολής πρότασης του παραπάνω έργου για ένταξη στο Πλαίσιο Προτεραιότητας 4 «Aύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» του Τοπικού Προγράμματος της Ομάδας Τοπικής Δράσης  «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ» (κωδικός Πρόσκλησης 63.1-clld.22).

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

11.

Εξουσιοδότηση Δημάρχου προκειμένου να υπογράψει για λογαριασμό του Δήμου προκαταρκτική συμφωνία με το Ίδρυμα «Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αρχείο και Μουσείο Σουηδίας» (Ε.Β.Α.Μ.Σ.)

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

12.

Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας, Τσιφοδήμου Ελένη

13.

Γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ προς Δ.Σ. για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Θεσσαλονίκης στην Κοινότητα Λεπτοκαρυάς.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

14.

Εισήγηση για τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 99/2012 απόφασης του Δ.Σ.

Λήψη απόφασης για την πεζοδρόμηση της οδού Ι. Μεταξά της Δημοτικής Κοινότητας Λεπτοκαρυάς.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

15.

Γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. προς το Δ.Σ. για απαγόρευση διέλευσης λεωφορείων από την οδό που συνδέει τον Νέο με Παλιό Παντελεήμονα με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, καθώς και σημείο εισόδου των λεωφορείων προς Παλιό Παντελεήμονα την αερογέφυρα του Πλαταμώνα

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

16.

Γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.Ζ.Ω. προς Δ.Σ. για παραχώρηση (2) δύο θέσεων στάσης και στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα των ΕΛ-ΤΑ , επί της οδού Αγίου Νικολάου, έμπροσθεν του καταστήματος των ΕΛ-ΤΑ στο Λιτόχωρο.

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

17.

Γνωμοδότηση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. προς το Δ.Σ. για παραχώρηση δικαιώματος σε ιδιώτη για την κατασκευή και τοποθέτηση Α.Τ.Μ. στον Πλαταμώνα δίπλα στην παλιά θέση (Εκκλησία)

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

18.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών από τους πωλητές λαϊκών αγορών που έχουν αναστείλει την δραστηριότητά τους βάσει ΚΥΑ ή με την εκ περιτροπής δραστηριοποίησή τους,  λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19)

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

19.

Λήψη απόφασης για απαλλαγή επιχειρήσεων  που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί

Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος

20.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κων/νος

 

    Σας ενημερώνουμε ότι στο προσωπικό σας email σαςεπισυνάπτουμε  την πρόσκληση και τις εισηγήσεις τωνθεμάτων, προς ενημέρωσή σας.

           

 

             

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος