Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 12.03.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

2. «Αίτηση θεραπείας της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάκληση της αρ. 322/2019(ΑΔΑ ΨΠΣΩ9Δ-ΖΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δίου Ολύμπου». Γνωμοδότηση Nομικής Συμβούλου Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

3. Ορισμός μελών Προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

4. Καθορισμός μελών επιτροπής για διενέργεια νέας κλήρωσης για ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

5. Έγκριση άδειας εισόδου –εξόδου της εν λειτουργία εγκατάστασης «SERA ΜΕΠΕ» (βιοτεχνικός χώρος) «Παραγωγή και επεξεργασία τουρσιών αγροτικών προϊόντων και ομοιογενοποιημένα προϊόντα»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν.4412/2016

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

7. Αποδοχή επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγή πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις – 3η Αναμόρφωση 2020

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής

8. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

9. Έγκριση ή μη υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (αναψυκτήριο) στα Πλατανάκια της ΔΕ Δίου.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καλαϊτζής Αθανάσιος

10. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Δίου Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Κατσαμάκα

11. Προγραμματισμός πρόσληψης/κάλυψης μίας (1) κενής θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

12. Λήψη απόφασης για την αμοιβή του δικηγόρου Λαφατζή Δημητρίου, ο οποίος ορίστηκε με την αριθμ. 87/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

13. Τροποποίηση της 362/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Κωνσταντίνος Σαμαράς

14. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την εκκίνηση-διερεύνηση διαδικασιών για την κατασκευή ταμιευτήρα και την βελτίωση – επέκταση του αρδευτικού δικτύου στη ΔΕ Δίου, με την διαδικασία της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

15. Αποδοχή της ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ»  και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

16. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργο οδοποιία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου Ολύμπου» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

17. Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Έργο οδοποιία σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις μεταποίησης δευτερογενούς τομέα στην Δ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου Ολύμπου» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2020

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

18. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Κουριάτης Κωνσταντίνος

 

 

              

 

               

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Σαμαράς