Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 19.02.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβή  του συμβατικού αντικειμένου με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου-Ολύμπου-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

2. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργο κρασπεδώσεων-πεζοδρομήσεων-ασφαλτοστρώσεων στη ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Αν. Ολύμπου»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

3. Έγκριση  εισόδου – εξόδου οχημάτων

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής  υπηρεσιών για το έτος 2020 βάσει του Ν. 4412/2016.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

5. Ορισμός της εκπροσώπου των ιδιοκτητών της ιδιοκτησίας 011131 στο Ο.Τ. Γ195 για καταβολή οφειλών αποζημίωσης.

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασίλειος Βασιλούδας

6. Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου.

Εισήγηση: Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

7. Καθορισμός αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης της δημοτικής έκτασης εμβαδού 76.900.00 τ.μ. στην θέση «Γυαλιά» Βαρικού της Κοινότητας Λιτοχώρου του Δήμου Δίου Ολύμπου, για τα έτη 2017 και 2018.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Καλαϊτζής

8. Αίτηση θεραπείας της «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για την ανάκληση της αρ. 322/2019(ΑΔΑ:ΨΠΣΩ9Δ-ΖΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

9. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης – Στοχοθεσίας  του Δήμου     Δίου – Ολύμπου έτους 2020.

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

10. Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας «Έγκριση έκθεσης Δ΄ τριμήνου 2019».

Εισήγηση: Οικονομική Υπηρεσία

11. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (απόφαση 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας).

Εισήγηση: Γεν. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

12. Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου–Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος, Νικόλαος Λαμπονίκος

13. Επικαιροποίηση της 181/2019 απόφασης Δ.Σ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βασίλειος Βροχαρίδης

14. Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Ουρανία Κατσαμάκα

15. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2020 Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Καραλής

 

              

 

               

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Κωνσταντίνος Σαμαράς