Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στην Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.12.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.

Παράταση προθεσμίας του έργου «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του οικισμού»

Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

2. Υποβολή και έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα σε δρόμους του Δήμου Δίου – Ολύμπου»

Εισήγηση: Διευθυντής ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος

3. Αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πράξης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»- 26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019- Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών μέσω του e-ΠΔΕ.

Εισηγήση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

4. Αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ πράξης με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενου αθλητικού κέντρου Ν. Εφέσου» – Αποδοχή χρηματοδότησης – 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 – Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού πληρωμών δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του e-ΠΔΕ».

Εισήγηση: Δήμαρχος, Γερολιόλιος Ευάγγελος

5. Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών ποσού 40.920,00 ευρώ για συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2019 προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων – κατανομή και 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία

6. Λήψη απόφασης για έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε περίπτωση που υπάρχει βεβαιωμένη αυθαίρετη καταπάτηση επί δημοτικού ακινήτου.

Εισήγηση: Πρόεδρος, Σαμαράς Κωνσταντίνος

7. Ορισμός υπολόγου καθώς και υπευθύνου διαχείρισης του λογαριασμού για το έργο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής του Δ.Δ. Πλαταμώνα προϋπολογισμού (με Φ.Π.Α.) 3.520.000 ευρώ.

Εισήγηση: Επιστημονικός συνεργάτης Μακρίδης Παρασκευάς

8. Τροποποίηση της με αρ. 323/2019 απόφασης Δ.Σ. «Λύση και εκκαθάριση της ΔΗΚΕΔΟ – Μεταφορά του προσωπικού της Επιχείρησης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμο Δίου Ολύμπου»

Εισήγηση: Γ. Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

9. Ορισμός μέλος τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας(τ του Ν. 4486/2017

Εισήγηση: Γ. Γραμματέας Τσιφοδήμου Ελένη

 

 

            

 

                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σαμαράς Κωνσταντίνος