Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 15/04/2022

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15.04.2022 και ώρα 11:00π.μ. έως 14:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/2021 (ΦΕΚ 1724/τ.Β/09-04-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Δευτέρα 11/04/2022 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18/04/2022 και ώρα 06:00».

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση των δύο υδρονομέων που επιλέχθηκαν με την 43/2022 ΑΔΣ, ύστερα από παραίτησή τους.
    Εισήγηση:
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο 570ιβ του αγροκτήματος Ν.Πόρων
    Εισήγηση: Τεχνική Υπηρεσία

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κατσαμάκα Ουρανία