Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021

 

Καλείστε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με:

το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),

Τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992 ΚΥΑ (ΦΕΚ 186 Β/23.01.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Τη με αρ πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20.01.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού –28η Εγκύκλιος»

Τη με αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

*Μεταφορά έργων του Δήμου Δίου-Ολύμπου από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

*Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

*Τροποποίηση – Συμπλήρωση της 74/2020 ΑΔΣ σχετικά με την χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς»-1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

*Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 92543/30-12-2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών- 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

*3η αναμόρφωση (τακτοποιητική) προϋπολογισμού έτους 2021

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

*Παραχώρηση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δημοτικού γηπέδου για την ανέγερση νέου κτηρίου, που θα στεγάσει το Αστυνομικό Τμήμα Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

*Ορισμός μελών επιτροπών προμηθειών για το έτος 2021

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

*Ψήφιση της Χάρτας Δικαιωμάτων για τους Άστεγους

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κουρινιώτη Βασιλική

 

*Λήψη απόφασης για δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ στον Παλιό Παντελεήμονα σύμφωνα με την 36/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

 

*Λήψη απόφασης για παραχώρηση θέσεων στάσης – στάθμευσης ταξί έμπροσθεν του κτιρίου Αύρα στην Κοινότητα Πλαταμώνα, σύμφωνα με την 37/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

 

*Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου στάθμευσης λεωφορείων στην Κοινότητα Λεπτοκαρυάς, σύμφωνα με την 38/2020 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Βροχαρίδης Βασίλειος

 

*Παραχώρηση κατά χρήση χώρου στην Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης-Δασοπυρόσβεσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος

 

*Παραχώρηση κατά χρήση του παλαιού και εγκαταλειμμένου από το 2005 αμμορυχείου με σκοπό την ανάδειξή του σε χώρο αναψυχής, τέχνης και πολιτισμού, στο φορέα «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ»

Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία

 

*Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4674/2020 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία Πιερική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. – Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξαγορά μετοχών

Εισήγηση: Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος

 

*Τροποποίηση λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2021 και εφεξής

Εισήγηση: Γενική Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου

 

* Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δίου Ολύμπου έτους 2021

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Σαμαράς