Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 05/03/2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 05/03/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00.

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 7. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 8. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 10. Έγκριση και εξειδίκευση πίστωσης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. Έγκριση της υπ΄αρ. 12/2021 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» προϋπολογισμού 430.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%. ”, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων» (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 13. Επικύρωση πρακτικού κατακύρωσης του έργου με τίτλο: “Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου-Λυκείου Λιτοχώρου”(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 14. Λήψη απόφασης προς άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ΚΑΤΑ της με αριθμό 87/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ε’, Τριμελές, Φορολογικό-Τελωνιακό.( εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 15. Λήψη απόφασης περί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2047/16-02-2021 Αίτησης του Καλλίστρατου Χαλκίδη του Θεοφίλου, κατοίκου Ολυμπιακής Ακτής, οδός Ποσειδώνος αρ. 27.( εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 16. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού 362,60€ με το Φ.Π.Α. 24% και β) έγκριση δέσμευσης κάλυψης από ιδίους πόρους του επιπλέον ποσού. (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
 17. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου».(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 18. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου» συνολικού προϋπολογισμού 34.998,38€ με ΦΠΑ, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής επι τυχόν ενστάσεων. (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)
 19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ