Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 26/02/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 26/2/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 2. Άσκηση ή μη προσφυγής κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.(εισήγηση Νομική Υπηρεσία)
 3. Αναμόρφωση ΟΠΔ- Στοχοθεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου έτους 2021. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4. Αποδέσμευση – επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι είσοδο του Οικισμού» του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 5. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Επικύρωση Πρακτικού Ε.Δ. γνωμοδότησης για αποδέσμευση ποσού Εγγυητικών επιστολών της Εθνικής Τράπεζας (ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 7. Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 8. Έγκριση υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων(ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωση τους, σε όλη την Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 9. Έγκριση της υπ΄αρ.11/2021 μελέτης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια/εγκατάσταση μιας μη μόνιμης συναρμολογούμενης διάταξης για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμΕΑ στην παραλία Παντελεήμωνος και Προμήθεια/εγκατάσταση ενός συστήματος καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης στην παραλία Λεπτοκαρυάς», ενδεικτικού προϋπολογισμού 71.243,00€ με το Φ.Π.Α. 24% . (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 11. «Σύσταση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το οικ. Έτος 2021- Ορισμός υπολόγων διαχείρισης» .(εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ