Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/03/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 12/03/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00.

 Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης προς ενδοδικαστική συμβιβαστική ή μη επίλυση της διαφοράς σε συμβούλιο επί της υπόθεσης με αριθμ. καταθ. ΑΓ25/13-1-2020 αγωγής του Μιχαήλ Αγγέλη του Αθανασίου και της Ειρήνης, κατοίκου Δ.Ε. Λιτοχώρου, του Δήμου «Δίου-Ολύμπου», την οποία κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ορίστηκε δε εισηγητής  με πράξη της προέδρου του άνω Δικαστηρίου Γ΄ Ουσίας Τμήματος ο κ. Γαλανάκης Ανδρέας, Εφέτης Δ.Δ.,  σε συνδυασμό με την από 30-09-2020 και με αριθμ. πρωτ. 14869/30-09-2020 αίτηση αυτού περί συμβιβαστικής ενδοδικαστικής επίλυσης της άνω διαφοράς» (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες εργασιών ΔΕΔΔΗΕ (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες αγοράς παραβόλων οχημάτων (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 4.  Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για το Διαγωνισμό του έργου με τίτλο  «Κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στη θέση Ξηροκάμπι Τ.Κ. Βροντούς» (αρ. μελέτης 33/2018) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).  
 5. Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους  για τα έτη 2021 και 2022»  (σχετ. η αριθμ. 41/2020 μελέτη) (Αριθμ. Διακήρυξης 539/17823/12-11-2020) (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.). 
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε.Δίου από την θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017». (εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία).
 7. Έγκριση Πρακτικού εξέτασης αιτήματος παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθειαμε τίτλο: «Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων για το Δήμο Δίου-Ολύμπου(Αριθμ. Διακήρυξης 9685/2020).(εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
 8. Διαγραφή χρεών οφειλέτη Δήμου Δίου-Ολύμπου. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
 9. Λήψη απόφασης για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση σε συμβούλιο της διαφοράς από την με αριθμ. Κατάθ.ΑΓ369/8-9-2020 αγωγής της «Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Οδών και Γεφυρών» και το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ ΟΔ-ΓΕ», ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου(εισήγηση νομική υπηρεσία).
 10. Λήψη απόφασης για το διορισμό δικηγόρου προς παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας που εδρεύει στην Αθήνα. (εισήγηση νομική υπηρεσία).
 11. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Δίου-Ολύμπου έτους 2021 (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ