Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/03/2021

Καλείστε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ημέρα Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α),
  2. Τη με αρΔ1α/Γ.Π.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996 Β/13.03.2021) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00»,
  3. τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού –32η Εγκύκλιος»,
  4. τη με αρ. 429/20 (ΦΕΚ 850 Β/13.03.2020) «Αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (539 Β)».

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος ότι μέχρι την 30.04.2021 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, τόσο οι απευθείας όσο και οι κατόπιν δημοπρασίες, παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους.

  1. Συμπλήρωση της αριθμ. 23/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού θέσεων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για την τοποθέτηση ομπρελών –ξαπλωστρών και καντινών.

    Εισήγηση: Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Σαμαράς Κωνσταντίνος