Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 02.01.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 8 του 5056/2023, εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)  Εκλογή Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας) του Δημοτικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026.

2)  Εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Δίου – Ολύμπου, για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 έως 30.06.2026.

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Κουριάτης Κωνσταντίνος