Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 01/04/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 1/4/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

«Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19».  

H   πρόσκληση  επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το με το αρ. πρωτ.20457/29-03-2022 (4110/30-3-2022 πρωτόκολλο Υπηρεσίας μας) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παράταση συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19», σύμφωνα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων από τη λήξη τους με καταληκτική ημερομηνία στις 31/5/2022, σε συνδυασμό με το  γεγονός ότι οι συμβάσεις των εργαζομένων του Δήμου μας έληξαν στις 31/3/2022.

.