Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 12/12/2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :«Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου».

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι μόλις σήμερα οριστικοποιήθηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και ότι για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται χρονικό διάστημα 7 ημερών από την ημέρα ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης περί εξειδίκευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.