Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 1/12/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 1/12/2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας «Άριελ» της 30/11/2022 και 1/12/2022 προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο Δήμο μας. Λαμβάνοντας υπόψη και τη με αρ. ΚΡΞ/556793(4772)/02.08.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα την : «Παράταση Κήρυξης περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτατης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.λπ.)» (ΑΔΑ: 9ΡΓ47ΛΛ-ΗΒ0) από 19-07-2022 μέχρι 19-01-2023 (10η παράταση κήρυξης) και προκειμένου να γίνουν κατεπείγουσες εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών στις κοίτες χειμάρρων, ρεμάτων και πρανών θα πρέπει να γίνει άμεσα αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ,ώστε να εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.