Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 29/08

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 29/8/2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής : «Ορθή επανάληψη της υπ΄αρ. 324/2022 ΑΟΕ ».

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση τροποποίησης της υπ΄αρ. 324/2022 ΑΟΕ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 13416/26-08-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών λήγει στις 13-09-2022. Οι αλλαγές αφορούν την ανάλυση των ποσών του προϋπολογισμού στο κεφάλαιο 11.1 της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή εγκατάσταση καταφυγίου αδέσποτων ζων συντροφιάς- προμήθεια εξοπλισμού».