Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 19/07/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 19/7/2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Έγκριση των επικαιροποιημένων Τευχών Δημοπράτησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Προγράμματος «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημόσιου χώρου», όπως ορίζει η από 12/07/2022 υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς στην από 12/07/2022 υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ενημέρωση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για Χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ», παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τους φορείς που υπέβαλλαν τις προτάσεις τους και παρακαλούνται οι φορείς προς άμεση Χρηματοδότηση να αποστείλουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών το ενημερωμένο τεχνικό δελτίο καθώς και τα αρμοδίως εγκεκριμένα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής τεύχη δημοπράτησης. Επομένως κρίνεται ως κατεπείγον σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/72474/2688 απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η διορία που δόθηκε στον Δήμο λήγει στις 22/07/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ