Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 08/07/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 8/7/2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης το εξής :

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Δίου-Ολύμπου έτους 2023.

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει για το πρώτο θέμα από το γεγονός ότι καταληκτική ημερομηνία της υποβολής σχεδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 μέσω ειδικής εφαρμογής στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24.06.2022 (ΑΔΑ: 965446ΜΤΛ6-ΗΟ4) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. η 11.07.2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ