Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 20/04

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 20/4/2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

  1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 12/2022 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου»)
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» προϋπολογισμού 495.959,62 € με Φ.Π.Α. 24%, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και επιτροπής γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς με την 7ΠΣ/2022 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Πιερίας η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με το αρ. πρωτ. 4883/12.04.2022, μας κοινοποιήθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και του αναδόχου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω πράξη μεταξύ των άλλων απαιτείται επιπλέον κόστος μισθοδοσίας και κόστος χρήσης εξοπλισμού.

Με δεδομένο ότι η λουτρική περίοδος αρχίζει την 01.06.2022, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση των ακτών μας κατά τη θερινή περίοδο καθώς και τους λόγους δημόσιας ασφάλειας και υψίστης προστασίας της ζωής των λουομένων, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η διαδικασία για εκ’ νέου πραγματοποίηση του διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, πρέπει άμεσα να εγκριθεί η μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να καταρτισθούν οι όροι του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η επιτροπή γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.