Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 28/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 28/12/2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής :

1o ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2023 μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ»

2ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στην Ένταξη του Έργου «SUB6: Προσβάσιμες παραλίες (AccessibleBeaches) – Δράση 16931» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς για το αναφερόμενο στο θέμα έργο θα υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής 25.01.2024 με τα χρονικά περιθώρια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να είναι πολύ στενά.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ