Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 18/12/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 18/12/2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής : «ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει λόγω της έκτακτης εισαγωγής και του ως άνω θέματος προς συζήτηση στο σημερινό Δ.Σ.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ