Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 31/10/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 31/10/2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: « Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρων για την υποβολή αιτήσεων αναφοράς άρθρου 6Α του Ν. 2308/95, μετά την δημοσιοποίηση στις 17/10/2023 των εκθέσεων-εισηγήσεων του Κτηματολογίου επί των υποβλησεισών εμπροθέσμως 1853 ενστάσεων επί αντίστοιχων δικαιωμάτων-ΚΑΕΚ του Δήμου «Δίου-Ολύμπου» .

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι καθώς μετά την δημοσιοποίηση στις 17/10/2023 των εκθέσεων-εισηγήσεων του Κτηματολογίου επί των υποβλησεισών εμπροθέσμως 1853 ενστάσεων επί αντίστοιχων δικαιωμάτων-ΚΑΕΚ του Δήμου «Δίου-Ολύμπου» προβλέπεται ημερομηνία 30 ημερών για την υποβολή αιτήσεων αναφοράς, άρθρου 6Α του Ν. 2308/95, ήτοι μέχρι 15/11/2023, για τις Δημοτικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ολύμπου, ήτοι για τις Δ.Κ. της Λεπτοκαρυάς, του Παντελεήμονα, του Πλαταμώνα, των Πόρων και της Σκοτίνας, καθώς και της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου.

Επειδή η ως άνω υπόθεση εμπίπτει εμφανώς στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιε’ εδ. Γ’ Ν. 3852/2010, κατά την οποία, ακόμη και αν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση η ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Επίσης, όταν η υπόθεση είναι τέτοιας σπουδαιότητας για τα συμφέροντα του Δήμου και πρέπει να διεκπεραιωθεί σε σύντομο χρόνο, ώστε ενδεχομένως να απαιτηθεί η ανάθεση της εντολής σε περισσότερους του ενός δικηγόρων καθώς η συγκεκριμένη υπόθεση είναι ιδιαίτερης σημασίας και υποχρεωτική για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου και της διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ