Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 23/06/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 23/6/2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1) Επικύρωση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου», προϋπολογισμού: 1.243.920,24€ (με Φ.Π.Α.) (α/α Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 192831). (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η λουτρική περίοδος ήδη έχει ξεκινήσει στις 01.06.2023, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση των ακτών μας κατά τη θερινή περίοδο καθώς και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υψίστης προστασίας της ζωής των λουομένων, και κυρίως πρωτίστως των πρόσφατων απωλειών συνανθρώπων μας λόγω πνιγμού στην Νότια Πιερία, πρέπει άμεσα να ληφθεί η ως άνω απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ