Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 04/05/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 4/5/2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

  1. Έγκριση της υπ΄ αρ. 11/2023 μελέτης και τρόπος εκτέλεσης διενέργειας διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου») (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)» προϋπολογισμού 1.243.920,24€ με Φ.Π.Α. 24%, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η λουτρική περίοδος αρχίζει την 01.06.2023, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση των ακτών μας κατά τη θερινή περίοδο καθώς και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υψίστης προστασίας της ζωής των λουομένων, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η διαδικασία για εκ’ νέου πραγματοποίηση του διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, πρέπει άμεσα να εγκριθεί η νέα μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτή καθώς και να καταρτισθούν οι όροι του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η επιτροπή γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ