Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 3/05/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 3/5/2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του εργασίας: «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η λουτρική περίοδος αρχίζει την 01.06.2023, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση των ακτών μας κατά τη θερινή περίοδο καθώς και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υψίστης προστασίας της ζωής των λουομένων, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η διαδικασία για εκ’ νέου πραγματοποίηση του διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, πρέπει άμεσα να επικυρωθεί το εν λόγω πρακτικό, να εγκριθεί η νέα μελέτη και οι τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν αυτή καθώς και να καταρτισθούν οι όροι του διαγωνισμού για την ανάθεσή της και να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και η επιτροπή γνωμοδότησης επί τυχόν ενστάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ