Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 17/03/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 17/3/2023, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έργο που εντάσσεται στο  «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Hπρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς θα πρέπει μέχρι την 07/04/2023, να έχει αναρτηθεί Περίληψη Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας του Δήμου Δίου-Ολύμπου», το οποίο εντάχθηκε στο  «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», σύμφωνα με την αρ.πρωτ.20107/9-3-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.