Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 14/02/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 14/2/2023, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

«Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ιδιωτικού Συμφωνητικού αναγνώρισης και διακανονισμού οφειλής μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς απαιτείται να εγκριθεί προηγουμένως η συμφωνία για τον διακανονισμό οφειλών του Δήμου Δίου-Ολύμπου προς τη ΔΕΗ Α.Ε. από την Ο.Ε. σύμφωνα με το Ν.4915/2022 άρθρο 15 παρ.3, προκειμένου να συνταχθεί από την Οικονομική Υπηρεσία η 1η αναμόρφωση (τακτοποιητική) για να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στην τακτική συνεδρίασή του στις 17.02.2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ

.