Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/04/2022

Καλείστε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 14.04.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00π.μ. έως 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης για το μοναδικό θέμα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 με τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου».

Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα καθώς με την 7ΠΣ/2022 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Πιερίας η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με το αρ. πρωτ. 4883/12.04.2022, μας κοινοποιήθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και του αναδόχου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω πράξη μεταξύ των άλλων απαιτείται επιπλέον κόστος μισθοδοσίας και κόστος χρήσης εξοπλισμού. Ως εκ’ τούτου απαιτείται άμεσα να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός, προκειμένου στη μελέτη και στη διακήρυξη να συμπεριληφθούν τα παραπάνω κόστη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με:

  1. το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, (ΦΕΚ 55 Α) «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» που κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α).
  2. τη με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/2021 (ΦΕΚ 1724/τ.Β/09-04-2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από Δευτέρα 11/04/2022 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18/04/2022 και ώρα 06:00».

Θέμα: 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022. Εισήγηση: Οικονομική υπηρεσία.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ

.