Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 12/02/2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55)  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να  λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 12/2/2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.- Εξέταση αίτησης Τσελεγκερίδη Χρήστου για παράταση ημερομηνίας κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση γυμνασίου-λυκείου Λιτοχώρου”(εισήγηση Τεχνική Υπηρεσία)

H πρόσκληση επιδίδεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η καταλυτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον ανάδοχο του έργου είναι σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.1333 (02/02/2021) έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το Σάββατο 13/2/2021 σε συνδυασμό και με την με αρ. πρωτ. 1906/12-02-2021 Αίτηση του αναδόχου περί χορήγησης παράτασης 10 ημερών σύμφωνα με την παρ.4.2 γ της σχετικής διακήρυξης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ