Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 09/03/2023

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 09/3/2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής: «Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3120/07-03-2023 αίτησης δημοτικού συμβούλου-Αντιδημάρχου του δήμου Δίου-Ολύμπου από το έτος 2019 έως και σήμερα.

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς από το αίτημα που κατατέθηκε στις 7/3/2023 αφορά την νομική υποστήριξη του αιτούντος αιρετού δια της καλύψεως των εξόδων εκπροσώπησής του από δικηγόρο της επιλογής του για ημερομηνία της δικασίμου 10/3/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ