Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13/04/2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 13/4/2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022»

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει καθώς με την 7ΠΣ/2022 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου/Υπηρεσία Επιτρόπου Π.Ε. Πιερίας η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με το αρ. πρωτ. 4883/12.04.2022, μας κοινοποιήθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δίου-Ολύμπου και του αναδόχου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω πράξη μεταξύ των άλλων απαιτείται επιπλέον κόστος μισθοδοσίας και κόστος χρήσης εξοπλισμού.

Με δεδομένο ότι η λουτρική περίοδος αρχίζει την 01.06.2022, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη τουριστική κίνηση των ακτών μας κατά τη θερινή περίοδο καθώς και τους λόγους δημόσιας ασφάλειας και υψίστης προστασίας της ζωής των λουομένων, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι η διαδικασία για εκ’ νέου πραγματοποίηση του διαγωνισμού είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα, πρέπει άμεσα να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός, προκειμένου στη μελέτη και στη διακήρυξη να συμπεριληφθούν τα παραπάνω κόστη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ