Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 04/08/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, που θα γίνει στις 4/8/2021, ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 11:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής :

1.- «Λήψη απόφασης περί κατανομής των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων» (Οικονομική υπηρεσία του Δήμου)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το 3/8/2021 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο προκειμένου να προβεί η υπηρεσία στην έκδοση Ανακοίνωσης για την πρόσληψη του αναφερόμενου εγκρινόμενου προσωπικού στο υπ΄αρ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την αριθμ. 55472/23-07-2021 (Β΄3352) Υπουργική Απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες από την ως άνω Υπουργική Απόφαση προθεσμίες ώστε το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 1/9/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.