Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Ο.Ε. στις 13-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13/07/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δίου – Ολύμπου,  με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

1.- «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Δίου-Ολύμπου έτους 2022 (εισήγηση Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών)

H πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 εδ. β’ του Ν. 3852/2010 λόγω του κατεπείγοντος που προκύπτει από το γεγονός ότι η καταλυτική ημερομηνία της υποβολής σχεδίου ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 μέσω ειδικής εφαρμογής στο Υπουργείο Εσωτερικών, είναι σύμφωνα με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/ΟΙΚ.13626/02-07-2021 (ΑΔΑ:ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ) έγγραφο  η Παρασκευή 16-07-2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.