Πρόσκληση σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Ο.Ε. στις 26/04/2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της Επιτροπής σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11-03-2020/2020 (ΦΕΚ Α’ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», και συγκεκριμένα το άρθρο 10 το οποίο αναφέρει «…ότι η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων δύναται να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν.3852/2010 (Α΄87), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο…», που θα γίνει στις 26/04/2021, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης περί δωρεάς παραχώρησης ενός μηχανήματος (σάρωθρο) στη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.» (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.)
  2. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για το διαγωνισμό «Προμήθεια τριών απορριμματοφόρων για το Δήμο Δίου-Ολύμπου». (εισήγηση ο Πρόεδρος Ο.Ε.).
  3. Επιστροφή εγγυητικής επιστολής τράπεζας (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
  4. Κατακύρωση ή μη του πρακτικού τακτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 30.000,00τ.μ. εντός του κτήματος 12 της Κοινότητας Λιτοχώρου, με σκοπό την κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριο-μεταποιητήριο φρούτων και λαχανικών. (εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

.
.