Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλο΄ύμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:

.
.