Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Καθώς και την οικονομική προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 14.10.2020 ώρα 10,00

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ_signed

ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ_signed