Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ Π ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ Π ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Καθώς και την οικονομική προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη 14.10.2020 ώρα 10,00

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ_signed

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ_signed