ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΣ

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΤΗΛ. 2352350100

 

 

 

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  09.07.2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9800

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην ανάθεση για  την υπηρεσία  «αναλύσεις ύδατος»,  προϋπολογισμού 6.497,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους    παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών,  επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας  εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την  17.07.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

 Οι προσφορές που θα κατατεθούν, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 03.06.2020 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης.  Να κατατεθούν σχετικά έγγραφα για την απόδειξη του ανωτέρω ( διαπιστεύσεις κλπ )

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, ΙΚΕ και Ε.Ε ), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ  ( Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του )

ε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει : 1) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) τους   οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας

 Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ. 2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dion-olympos.gr  Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος.  Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

 

                                                           ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Θέμα: «Αναλύσεις ύδατος»

Κωδικός: 25.6117.0001

Πίστωση Κ.Α: 10.500,00€

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων:

  • της με αρίθμ. Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.16518/27-2-18 (ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) εγκυκλίου του Υπ. Υγείας με θέμα “Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, και
  • της K.Y.A. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/19-9-2017 (ΦΕΚ 3282/Β/2017) “Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)”,

 

ο προγραμματισμός διενέργειας δειγματοληψιών και εργαστηριακών ελέγχων σε αντιπροσωπευτικά προκαθορισμένα σημεία των υδρευτικών δικτύων διανομής αρμοδιότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου (ΔΕ Δίου) θα περιλαμβάνει για το χρονικό διάστημα 11 μηνών (από τον 8/2020 έως και τον 6/2021) 63 ελέγχους των παραμέτρων της ομάδας Α και αντίστοιχα 7 ελέγχους των παραμέτρων της ομάδας Β [του Παραρτήματος Ι, ΜΕΡΟΣ Β’, της K.Y.A. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/19-9-2017)]. Στη συνέχεια παρατίθενται οι παράμετροι που θα εξετασθούν/ελεγχθούν κατά περίπτωση.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (του Παραρτήματος Ι, ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 2 της ΚΥΑ K.Y.A. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/19-9-2017)

Αγωγιμότητα

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Οσμή

Χρώμα

Γεύση

Θολότητα

Αμμώνιο

Νιτρώδη

Νιτρικά

Σίδηρος

Αργίλιο

Υπολειμματικό χλώριο

Αριθμός αποικιών σε 22 0C και 37 0C

Κολοβακτηριοειδή

Escherichia coli (E. coli)

Εντερόκοκκοι

Clostridium Perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (του Παραρτήματος Ι, ΜΕΡΟΣ Β’, παρ. 2 της ΚΥΑ K.Y.A. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/19-9-2017)

 

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου

Χρώμα

Οσμή

Γέυση

Θολότητα

Αγωγιμότητα

Οξειδωσιμότητα

Χλωριούχα

Θειικά

Βρωμικά

Κυανιούχα

Φθοριούχα

Αμμώνιο

Νιτρικά

Νιτρώδη

Νάτριο

Βόριο

Ακρυλαμίδιο

Βενζόλιο

Βενζο-α-πυρένιο

1,2 –διχλωροαιθάνιο

Επιχλωρυδρίνη

Παρασιτοκτόνα

Σύνολο παρασιτοκτόνων

Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

Ολικά τριαλογονομεθάνια

Βινυλοχλωρίδιο

Υπολειμματικό χλώριο

Αριθμός αποικιών σε 22 oC και 37 oC

Κολοβακτηριοειδή

Escherichia coli (E. coli)

Εντερόκοκκοι

Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)

Αντιμόνιο

Αρσενικό

Κάδμιο

Χρώμιο

Χαλκός

Μόλυβδος

Μαγγάνιο

Σίδηρος

Αργίλιο

Σελήνιο

Υδράργυρος

Νικέλιο

 

Επισημαίνεται ότι,

  • οι αναλύσεις των ανωτέρω παραμέτρων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα προβλέπονται στο αρθ. 7, παρ. 4 και το Παράρτημα ΙΙΙ της K.Y.A. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/19-9-2017, και
  • ειδικότερα ως προς την διαπίστευση των αναλύσεων και κατ’ επέκταση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών θα πρέπει να τηρούνται τα όσα σχετικά προβλέπονται τόσο στο Ν. 4468/17 “Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις” καθώς και στον κανονισμό για τη χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης.

 

Σημειώνεται ότι το κόστος διενέργειας των παραπάνω τακτικών εργαστηριακών δοκιμών, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κόστος διενέργειας των δειγματοληψιών (από τον διαπιστευμένο φορέα/εργαστήριο στον οποίο θα ανατεθεί η εν λόγω υπηρεσία) υπολογίζεται στα 1.041,60 (Αυγ 2020 – Δεκ 2020) + 3.472,00 (Ιαν 2021 – Ιουν 2021) = 4.513,60 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και επιμερίζεται ως εξής:

 

                                   ΕΤΟΣ 2020 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

 

Περιγραφή είδους Τιμή μονάδος   Τιμή
(τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι) (ευρώ) Ποσότητα (ευρώ)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 30 28 840,00
  ΣΥΝΟΛΟ 840,00
  Φ.Π.Α. 24% 201,60
  ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%) 1.041,60

 

 

 

                                                ΕΤΟΣ 2021 (ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ)

 

Περιγραφή είδους Τιμή μονάδος   Τιμή
(τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι) (ευρώ) Ποσότητα (ευρώ)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 30 35 1.050,00
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 250 7 1.750,00
  ΣΥΝΟΛΟ 2.800,00
  Φ.Π.Α. 24% 672,00
  ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%) 3.472,00

 

Επιπλέον προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες περιπτώσεις ελέγχου νερού υδρευτικού δικτύου (εφόσον προκύψουν), καθίσταται επιβεβλημένος η εκ των προτέρων πρόβλεψη (έκτακτων) δειγματοληψιών και ολοκληρωμένου ελέγχου δειγμάτων νερού (μικροβιολογικού και χημικού) από διαπιστευμένο φορέα/αναλυτικό εργαστήριο.

Το συνολικό κόστος διενέργειας των έκτακτων εργαστηριακών δοκιμών (εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη), στο οποίο περιλαμβάνεται αντίστοιχα και το κόστος διενέργειας των δειγματοληψιών (από τον διαπιστευμένο φορέα/εργαστήριο στον οποίο θα ανατεθεί η εν λόγω υπηρεσία) υπολογίζεται στα 1.984,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και επιμερίζεται ως εξής:

 

                                ΕΤΗ 2020-2021 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020-ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

 

Περιγραφή είδους Τιμή μονάδος   Τιμή
(έκτακτοι εργαστηριακοί έλεγχοι) (ευρώ) Ποσότητα (ευρώ)
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 30 20

( 10 για το έτος 2020 και 10 για το έτος 2021 )

600,00

( 300 για το έτος 2020 και 300 για το έτος 2021 )

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 250 4

( 2 για το έτος 2020 και 2 για το έτος 2021 )

1.000,00

( 500 για το έτος 2020 και 500 για το έτος 2021 )

  ΣΥΝΟΛΟ 1.600,00

( 800 για το έτος 2020 και 800 για το έτος 2021 )

  Φ.Π.Α. 24% 384,00

( 192 για το έτος 2020 και 192 για το έτος 2021 )

  ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%) 1.984,00

( 992 για το έτος 2020 και 992 για το έτος 2021 )

 

                                        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020- ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

 

Α/Α Περιγραφή είδους

 

Τιμή μονάδος

(ευρώ)

 

Ποσότητα

ΣΥΝΟΛΟ  
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 30,00 83 2.490,00  
2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους) 250,00 11 2.750,00  
ΣΥΝΟΛΟ 5.240,00 €
Φ.Π.Α 24% 1.257,60 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 6.497,60 €

   

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΥΣ

 

Έτος Κόστος τακτικών εργαστηριακών ελέγχων (ευρώ) Κόστος έκτακτων εργαστηριακών ελέγχων (ευρώ) Σύνολο   (ευρώ)
με Φ.Π.Α. 24%
2020 1.041,60 992,00 2.033,60
2021 3.472,00 992,00 4.464,00
    6.497,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δίου-Ολύμπου δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει το σύνολο του ανωτέρω περιγραφόμενου αριθμού αναλύσεων (συμβατική ποσότητα) ενώ σε ενδεχόμενο λήξης του συμβατικού χρόνου (χωρίς την εξάντληση της ανωτέρω ποσότητας), αυτή (η σύμβαση) λύεται αυτοδίκαια κι ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει από τον Δήμο τυχόν οικονομικές αξιώσεις.

                                                     

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς και έπειτα από σύγκριση προσφερόμενων τιμών από οικονομικούς φορείς σε αναθέσεις προηγούμενων ετών του Δήμου. Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

 

                                                              Λιτόχωρο 03.06.2020

                         O Συντάξας

 

 

 

 

Κων/νος Γ. Στρογγύλης

ΠΕ Περιβάλλοντος  ( ΠΕ Χημικός )

Ο Αναπλ. Προιστάμενος

Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

 

 

 

Μπονοβόλιας Νικόλαος

ΤΕ Πολ. Μηχανικών

 

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για  την υπηρεσία  «αναλύσεις ύδατος »

 

 

Α/Α Περιγραφή είδους

 

Τιμή μονάδος

(ευρώ)

 

Ποσότητα

ΣΥΝΟΛΟ
1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους)   83  
2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β (περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναλυτικά περιγραφείσες παραμέτρους)   11  
ΣΥΝΟΛΟ  
Φ.Π.Α 24%  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α  

 

Οι υπηρεσίες  θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις από 03.06.2020 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ανάθεσης

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συνημμένα αρχεία