Προσκλήσεις – Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος

23.12 2022
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργου και λοιπών οχημάτων για το 2023
22.12 2022
Διακήρυξη για την προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για τη ΔΕ Δίου έτους 2023
21.12 2022
Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ του Δήμου”
20.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου Δίου-Ολύμπου
20.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου
13.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
06.12 2022
Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Σκοτίνας και Παντελεήμονα)”
06.12 2022
Τεύχη Δημοπράτησης για το εργο με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικών Οδών στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου (Δ.Δ. Λεπτοκαρυάς)
05.12 2022
Διακήρυξη για προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων και αδρανών υλικών για το έτος 2023
05.12 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση της πορείας της συμφωνίας του Δήμου με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση βιοτεχνικού πάρκου στην επικράτεια του Δήμου Δίου-Ολύμπου
30.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες χαλικόστρωσης αγροτικής οδού στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
25.11 2022
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες επεκτάσεων των ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου και ΔΕ Λιτοχώρου
22.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για κατεπείγουσα εργασία και προμήθεια εξειδικευμένων υλικών για την αποκατάσταση διαρροής λυμάτων σε αντλίες των αντλιοστασίων Αγίου Σπυρίδωνα
17.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
11.11 2022
Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2023 και 2024
03.11 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
01.11 2022
Ανοιχτός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023»
14.10 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου
03.10 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Δίου-Ολύμπου
22.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Εργασίες (επιστημονικές) τοπογραφικής αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”
22.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση μαρμάρων στο Ηρώο στην ΔΚ Λιτοχώρου”
16.06 2022
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία “Έλεγχος και πιστοποίηση παιδικών χαρών”
06.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022»
03.06 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «παροχή υπηρεσιών υποχρεωτικής εκταφής, ανακομιδής, και καθαρισμό χώρων κοιμητηρίων Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου»
19.05 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Κατάρτιση σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων στον Δήμο Δίου-Ολύμπου”
17.05 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού seatrac”
06.04 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ανάθεση της υπηρεσίας “Απομαγνητοφώνηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022”
23.02 2022
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου
23.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία “Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων”
23.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επιστημονικές εργασίες μεθοδολογικής προσέγγισης και οικονομοτεχνική περιβαλλοντολογική αξιολόγηση πλημμυρικών φαινομένων σε τεχνικά έργα στον Δήμο
22.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων αποτύπωσης κεντρικών δικτύων ύδρευσης και προετοιμασία φακέλου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άδειας χρήσης νερού στη ΔΕ Δίου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Διαμόρφωση εισόδου Λιτοχώρου στην περιοχή Αγίας Μαρίνας της ΔΕ Λιτοχώρου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις “Εργασίες διαμόρφωσης οδών στην ΤΚ Νέας Εφέσσου”
16.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία “Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων γεωτρήσεων στη ΔΕ Δίου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση κτιρίων Δ.Ε. Λιτοχώρου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εργασία “Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Δίου-Ολύμπου”
14.12 2021
Πρόσκληση υποβολης προσφορών για εργασίες διευθέτησης ομβρίων στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου
14.12 2021
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Δίου-Ολύμπου
13.12 2021
Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων δημοτικών οδών του Δήμου Δίου-Ολύμπου”
24.11 2021
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την “παροχή υπηρεσιών συμβούλου για σύνταξη διορθωτικών πράξεων στις πολεοδομικές ενότητες των επεκτάσεων των ΔΕ Λιτοχώρου και ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”
18.11 2021
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για “Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στη ΔΕ Ανατολικού Ολύμπου”
11.11 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις εργασίες διαμόρφωσης πλατείας στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
21.10 2021
Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς, για την υπηρεσία με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ στη ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
18.10 2021
Πρόσκληση για την υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες επικαιροποίησης διαγραμμάτων δόμησης σε δημοτικά κτίρια στις ΔΚ Λιτοχώρου και Πλαταμώνα”
12.10 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη φακέλου για την κατασκευή και εξοπλισμό εγκαταστάσεων Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
28.09 2021
Πρόσκληση για υποβολή φακέλου προσφοράς για την υπηρεσία “Εργασίες τοπογραφικής (επιστημονικής) αποτύπωσης στη ΔΕ Δίου”
05.08 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο “Ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”
30.07 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσία εκπόνησης σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Δίου-Ολύμπου
16.07 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση της υπηρεσίας ιατρού εργασίας
01.07 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση εργασίας “Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων στην Καρίτσα”
01.07 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “ανάπλαση πλατείας παζαριού και μέρους της οδού Β. Κωνσταντίνου της ΔΕ Λιτοχώρου”
09.06 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «αναλύσεις ύδατος»
09.06 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»
18.05 2021
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εργασίες ασφαλτόστρωσης με μηχανήματα τύπου Finisher (οδοστρωτήρων κ.λπ.) στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
18.05 2021
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εργασίες ασφαλτόστρωσης με μηχανήματα τύπου Finisher (οδοστρωτήρων κ.λπ.) στη Δ.Ε. Δίου
18.05 2021
Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για εργασίες ασφαλτόστρωσης με μηχανήματα τύπου Finisher (οδοστρωτήρων κ.λπ.) στη Δ.Ε. Ανατολικού Ολύμπου
22.04 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Υπηρεσία Εργασίες (Επιστημονικές) Τοπογραφικής Αποτύπωσης στη Δ.Ε. Λιτοχώρου
11.03 2021
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για “εργασίες συντήρησης πλακόστρωτου στη Δ.Ε. Λιτοχώρου”
02.02 2021
Δημόσια πρόσκληση απευθείας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση Παιδικού Σταθμού στην Κοινότητα Καρίτσας
17.12 2019
19η Biennale των Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου _ MEDITERRANEA 19 «School of Waters».
09.12 2019
2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
21.08 2019
Απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ
30.07 2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για ανάθεση «Αναλύσεις Ύδατος »,
24.07 2019
Προκήρυξη για την εκμίσθωση των κυλικείων
24.07 2019
Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων Δ.Ε. Ανατ. Ολύμπου
24.07 2019
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας
24.07 2019
Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας
23.05 2019
Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας: “Φύλαξη ακτών”
22.11 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υπηρεσία «αναλύσεις ύδατος »
04.10 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ ΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑ
19.06 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης »
06.06 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «έλεγχος νερού υδρευτικού δικτύου »
19.05 2018
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια “Ενοικίαση χημικών τουαλετών”