Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων, ψυχρού ασφαλτομίγματος, θερμού ασφαλτομίγματος και αδρανών υλικών για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ