Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΛΙΤΟΧΩΡΟ 18-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                     ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 22557

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

 

                                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο  Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου  διακηρύσσει ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου».

Η εν λόγω σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.011.160,80 € (με τον Φ.Π.Α.)

        Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η  Ιανουαρίου έτους 2020.

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 30-1-2020.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών κάθε τμήματος είτε σε ένα ή σε περισσότερα ή σε όλα τα τμήματα (22 τμήματα) όπως αυτά ορίζονται στην 21/2019 μελέτη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού κάθε τμήματος χωρίς ΦΠΑ.

          Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, οδός Αγίου Νικολάου 15 Λιτόχωρο στα τηλέφωνα 2352350155 και 2352650148, Γραφείο προμηθειών, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dion-olympos.gr όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Η σχετική ανακοίνωση στάλθηκε ηλεκτρονικά για δημοσίευση στην υπηρεσία των επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 18-12-2019.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ 

Προμηθεια Μηχανηματων & Εξοπλισμου