Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 15

60200 ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΤΗΛ. 2352350100

 

 

 

 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ:  06.07.2020

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9578

 

 

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια “προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου,  προϋπολογισμού 9.386,78συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α , με τη διαδικασία της απ΄ευθείας ανάθεσης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κατόπιν τούτου, καλεί όσους αναγνωρισμένους    προμηθευτές, που ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση των εν λόγω υλικών, επιθυμούν να καταθέσουν  τις προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Δίου-Ολύμπου  (τηλ. 2352350-136,2352350-137  Ταχ.Δ/νση : Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο ΤΚ 60200). Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελλο, αναγράφοντας  εξωτερικά του φακέλου τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος, τη φράση “προσφορά προς Δήμο Δίου-Ολύμπου” , τον τίτλο της σύμβασης και την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών, μέχρι την  14.07.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις από 01.06.2020 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, ΙΚΕ και Ε.Ε ), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) και Συνεταιρισμών, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

β. Φορολογική ενημερότητα του οικονομικού φορέα,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα του οικονομικού φορέα

δ. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα ( Οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ οφείλουν να καταθέσουν  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ  ( Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ). Οι Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν  πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (  Έκδοσης  έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του  ) και γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ( Έκδοσης  έως 3 μήνες πριν από την υποβολή του ) και

ε. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα η οποία θα αναγράφει : 1) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 2) τους   οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές ο οικονομικός φορέας

 

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικά αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών και του εντύπου οικονομικής προσφοράς  θα παρέχονται  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου,  τηλ. 2352350-155, 2352350-148, FAX: 2352350-167, Ε-mail: promi@dion-olympos.gr, promi2@dion-olympos.gr Αρμόδιοι υπάλληλοι, Χονδρόπουλος Νικόλαος, Γεωργαντάς Θεόδωρος. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο site του Δήμου .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

           ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ

                                                 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

Θέμα: «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου»

Κωδικός: 15.7135.0002

Πίστωση: 11.500,00€

 

Για να συνεχίσει να λειτουργεί νόμιμα ο Παιδικός Σταθμός Λιτοχώρου , οφείλουμε να συμμορφωθούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του Π.Δ 99/2017. Για το λόγο αυτό στο κτίριο που στεγάζεται ο Παιδικός Σταθμός του Λιτοχώρου κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια των παρακάτω υλικών.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  1. δάπεδο pvc

επαγγελματικό, αντιολισθητικό, ομοιογενές,  πάχους 2,00mm και βάρους 2800gr/m2, πιστοποιημένο και κατάλληλο για χώρους υγειονομικής χρήσης, θα έχει θερμική και χημική αντίσταση, μεγάλη αντοχή στη φωτιά, αντοχή στο φως σύμφωνα με τα πρότυπα και αντιστατικό. Θα καθαρίζεται εύκολα και θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

 

  1. Κιγκλιδώματα

Χαλύβδινα πλαίσια, γαλβανισμένα εν θερμώ, μήκους 2,00μ. Θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικά  τόσο ως προς τις κλιματικές συνθήκες όσο και σε πιθανές απόπειρες βανδαλισμού .Θα είναι εξαιρετικά στιβαρή και σταθερή κατασκευή και θα παρέχει ασφάλεια.  Θα αποτελείται από μεταλλικούς ορθοστάτες και πλαίσια, που συναρμολογούμενα μεταξύ τους θα σχηματίζουν περίφραξη .

Πιο αναλυτικά, τα μεταλλικά στοιχεία που απαρτίζουν την κατασκευή θα είναι:

Α. Μεταλλικοί ορθοστάτες γαλβανισμένοι εν θερμώ κυκλικής διατομής διαμέτρου 48χιλ., πάχους 2χιλ. και ύψους 1,15-1,35μ.  Στο πάνω μέρος του σφραγίζεται με μεταλλικό καπάκι κωνικού σχήματος και πάχους 1,5χιλ., κολλημένο στον ορθοστάτη.

Β. Χαλύβδινα πλαίσια, γαλβανισμένα εν θερμώ ύψους 1,10-1,30 μ., μήκους 2,00μ. Που αποτελούνται από: 1. Μεταλλικό πλαίσιο από τετραγωνική διατομή SHS 30/30/2χιλ, 2. Κάθετες μεταλλικές συμπαγείς και άκαμπτες ράβδους, διαμέτρου 8χιλ με διάκενο 79χιλ μεταξύ τους. 3. Δύο ζεύγη οριζόντιων συμπαγών και άκαμπτων ενισχυτικών ράβδων διαμέτρου 8χιλ στο άνω και κάτω μέρος του πλαισίου με απόσταση 120 χιλ.. μεταξύ τους, ενώ η απόσταση της πρώτης ράβδου από το πλαίσιο είναι 200 χιλ. Και οι ράβδοι τοποθετούνται συμμετρικά. 4. Λάμες ενώσεων διαστάσεων 79/30/5 χιλ. Κολλημένες στα μεταλλικά πλαίσια ώστε να συνδεθούν ταπλαίσια στους ορθοστάτες.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Δάπεδο pvc ομοιογενές πάχους 2mm και βάρους 2800gr/m2 250,74m2 27,00 6.769,98
2 Κιγκλιδώματα 20 τ.μ. 40,00 800,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.569,98 €  
ΦΠΑ 24% 1.816,80 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 9.386,78 €  

 

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση των υλικών. Η τοποθέτηση θα γίνει έπειτα από σχολαστικό τρίψιμο της επιφάνειας με ειδικά τριβεία ώστε να εμφανιστούν όλες οι ατέλειες του υποστρώματος, καθαρισμό της επιφάνειας, στοκάρισμα της επιφάνειας όπου κρίνεται απαραίτητο για την ορθή εξομάλυνση του χώρου,  εφαρμογή του PVC δαπέδου με χρήση ειδικής μαγνητικής κόλλας, πάτημα του δαπέδου με κύλινδρο για την αποφυγή εγκλωβισμένου αέρα, εφαρμογή ειδικού κορδονιού στις ενώσεις με θερμοκόλληση για την πλήρη στεγανότητα

 

 

Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς στο διαδίκτυο. Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

“προμήθεια και τοποθέτηση υλικού δαπέδου και κιγκλιδωμάτων στον παιδικό σταθμό Λιτοχώρου

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  
1 Δάπεδο pvc ομοιογενές πάχους 2mm και βάρους 2800gr/m2 250,74m2      
2 Κιγκλιδώματα 20 τ.μ.      
ΣΥΝΟΛΟ    
ΦΠΑ 24%    
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    

 

 

 

 

Τα παραπάνω υλικά θα τηρούν τις από 01.06.2020 τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

( σφραγίδα, ημερομηνία, υπογραφή )