Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ