Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, αφισών και χαρτών, αναλώσιμων υλικών ( τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα-συσκευές τηλεομοιοτυπίας-εκτυπωτές έτους 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ