προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου και των νομικών του προσώπων και Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου, έτους 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ