Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό των νομικών προσώπων του Δήμου Δίου-Ολύμπου” ( Επαναληπτικός διαγωνισμός για τις ομάδες Ζ,Η της 01/2020 Μελέτης )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ