Προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Δίου-Ολύμπου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για τα έτη 2021 και 2021

Προμήθεια ανταλλακτικών κάθε είδους επί των Φορτηγών, Απορριμματοφόρων, Λεωφορείων, και Σαρώθρων του Δήμου με τις αναγκαίες εργασίες τοποθέτησής τους για το έτος 2021.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΥΠΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)