ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 165-167 του Ν. 3584/07(ΦΕΚ 143 Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 20 περ. α του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί προηγούμενης έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης των έμμισθων δικηγόρων.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208 Α), όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δίου – Ολύμπου (ΦΕΚ 328 Β/08.02.2017 και τις τροποποιήσεις) και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού «Ειδικές θέσεις», στο οποίο προβλέπονται τρεις (3) θέσεις δικηγόρου με έμμισθη εντολή εκ’ των οποίων οι δύο είναι κενές.
 7. Την αρ. 70/2018 (ΑΔΑ: Ψ62ΙΩ9Δ-Ω5Ρ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου περί προγραμματισμού πρόσληψης ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής.
 8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ./ΕΓΚΡ./290/27306/30.10.2018 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α) όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Δίου-Ολύμπου.
 9. Το γεγονός ότι η δαπάνη της πάγιας αντιμισθίας του δικηγόρου που θα προσληφθεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου.
 10. Την από 21.02.2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 στους Κ.Α. 00.6031.01 και 00.6053.0002, 00.6053.0003 και 00.6053.0003, με πρόβλεψη εγγραφών αναλόγων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών(συνοδεύει την αρ. 70/2018 απόφαση Δ.Σ.).
 11. Τις αυξημένες ανάγκες για υποστήριξη και επικουρία επί των νομικών, δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεών του, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών και σχετικών κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, Παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Δίου Ολύμπου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Δίου Ολύμπου με σχέση έμμισθης εντολής.

Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

 1. Αντικείμενο απασχόλησης

Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Δίου Ολύμπου και ειδικότερα:

 • Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων.
 • Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
 • Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 • Η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας μετά από σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής, την παροχή κάθε νομικής προστασίας στον Δήμο και την παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου ενώπιον του αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών.
 • Η παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας, των προγραμματικών συμβάσεων που συμμετέχει ο Δήμος, των συμβολαίων, των συμβάσεων εργασίας και έργου, των διακηρύξεων, των δημοπρασιών, κ.λπ. του Δήμου και των νομικών προσώπων του. Η παροχή νομικής επεξεργασίας και γνωμοδοτήσεων για πράξεις της Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τον Δήμο.
 • Η σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με οποιαδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών.
 • Η εισήγηση για την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής ή και ασύμφορη για τον Δήμο.
 • Η παραλαβή δικογράφων που απευθύνονται στον Δήμο, όταν απουσιάζει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 • Η επιμέλεια της τήρησης ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτομένων σ’ αυτά στοιχείων, καθώς και την τήρηση ειδικού αρχείου – βιβλίου πορείας των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου.
 • Η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας, την επιμέλεια της τήρησης και ενημέρωσης του διαρκή Κώδικα νομοθεσίας ή οποιουδήποτε νομικού βοηθήματος προμηθεύεται ο Δήμος, περιλαμβανομένων των εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών και βάσεων νομικών δεδομένων και πληροφοριών).
 • Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς και άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη από την Δημοτική Αρχή.
 • Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον Δήμαρχο και αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του/της.
 • Η παροχή της νομικής υποστήριξης στους αιρετούς και υπαλλήλους του Δήμου, σύμφωνα με το αρθ. 51 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α)

Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες οι δικηγόροι υποχρεούνται να τις παρέχουν συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς άλλη αμοιβή.

Θα έχει έδρα το Δημαρχείο Λιτοχώρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αγ. Νικολάου 15, στο Λιτόχωρο. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο εδρεύει στην προαναφερόμενη ταχυδρομική διεύθυνση, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού και στα αρμόδια Δικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Επίσης θα βρίσκεται σε άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου.

 1. Αποδοχές

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.

 1. Εργασιακο και ασφαλιστικο καθεστώς

Ο/η προσληφθείς/φθείσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Δίου Ολύμπου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

 1. Προσόντα υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

 1. Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες,
 2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής,
 3. Να είναι δικηγόροι μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο,
 4. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,
 5. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
 6. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους),
 7. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
 8. Υποβολή αίτησης – δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε διά συστημένης επιστολής, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει παραλαβής, στο Δήμο Δίου Ολύμπου σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, αίτηση υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δημαρχείο Δίου Ολύμπου (Ταχ. Δ/νση:. Αγ. Νικολάου 15, 60200 Λιτόχωρο) και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (αρμόδιος υπάλληλος Καζακλάρη Δήμητρα τηλ. 2352350129), συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας με αναλυτική καταγραφή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο(2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
 4. Βεβαίωση του Δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω καθώς και η ημερομηνία εγγραφής του σε αυτόν.
 5. Πιστοποιητικό του Δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
 6. Πιστοποιητικο του Δικηγορικου συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν κατέχει θέση δικηγόρου αμειβόμενη με πάγια αντιμισθία σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν έμμισθη θέση νομικού συμβούλου σε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα μπορούν να είναι υποψήφιοι αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησής τους απο τη θέση αυτή εφόσον επιλεγούν.
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄,
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
 9. Αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ),
 10. Ευκρινή αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001
 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007,
 12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
 13. Βιογραφικό Σημείωμαμε τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του δράσης.

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ελεγχόμενο από ΝΠΔΔ κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να είναι υποψήφιοι εφόσον προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραιτηθούν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους εάν επιλεγούν για τη θέση του νομικού συμβούλου.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ειδικότερα ο υποψήφιος :

α) Πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

β) Δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αίτησής του/της ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (Τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθενται από το Δήμο και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο). Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόμενου θεωρημένη από δημόσια αρχή. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 1. Διαδικασία αξιολόγησης-επιλογή

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

Κριτήριο Συντελεστής
Προσωπικότητα (λαμβάνεται υπόψη η ωριμότητα και η συγκρότηση της σκέψης των υποψηφίων, ο τρόπος προβολής των απόψεών τους, οι απαντήσεις τους στις ερωτήσεις κατά την προφορική τους συνέντευξη και η εν γένει εικόνα που παρουσίασαν οι υποψήφιοι κατά τη συνέντευξή τους) 15
Επιστημονική κατάρτιση (συνάγεται από την κατοχή τίτλων σπουδών, καθώς επίσης και από την ύπαρξη συγγραφικού έργου, συμμετοχή σε ημερίδες συνέδρια, δημοσιεύσεων στον τύπο. 15
Μεταπτυχιακός τίτλος 5
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης (χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου, διοικητικού δικαίου και δικαίου τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον των δικαστηρίων. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις) 15
Επαγγελματική πείρα

(για κάθε χρόνο δικηγορίας 1 μονάδα μέχρι 15)

15
Επαγγελματική Επάρκεια

Βεβαιώσεις παραστάσεων από ΔΣ για τα έτη δικηγορίας, η ποιότητα και επάρκεια των δικογράφων που οι υποψήφιοι προσκομίζουν, επίσης εκτιμάται η διατήρηση γραφείου, η έντονη παρουσία στα δικαστήρια.

15
Γνώση ξένης γλώσσας 5
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 5
Εντοπιότητα (δικηγόρος ΔΣ Κατερίνης) 10
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

Η επιλογή του δικηγόρου θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ.2 περιπ. β του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37Α), που αποτελείται από :

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο.

β) Τρεις δικηγόρους,  από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Δίου Ολύμπου, ως μέλος με τον αναπληρωτή του. Με την αριθμ. 314/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δίου Ολύμπου ορίστηκαν: α) Εκπρόσωπος του Δήμου Δίου Ολύμπου, ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου Ευάγγελος Γερολιόλιος με αναπληρωτή του τον κ. Καλαϊτζή Αθανάσιο, Αντιδήμαρχο της ΔΕ Δίου. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής αυτής θα ασκεί η υπάλληλος του Δήμου Δίου Ολύμπου κ. Φούντου Φωτεινή με αναπληρώτρια την υπάλληλο Δεληγιάννη Ολυμπία.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στο Δήμο Δίου Ολύμπου την επιλογή αυτού που υπερτερεί των άλλων στη γενική εκτίμηση. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Δίου-Ολύμπου και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης την ανάληψη υπηρεσίας.

 1. 7. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
 2. 8. Ο Δήμος Δίου Ολύμπου που με την παρούσα προκήρυξη προκήρυξε την συγκεκριμένη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση της Επιτροπής, να εκδώσει απόφαση πρόσληψης του επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου είναι εγγεγραμμένος την ανάληψη υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί με επιμέλεια του Δήμου Δίου Ολύμπου : α) Στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης,

γ) Στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (Email: olomeleia @ dsa. gr και proedros @ dsa. gr) για την κοινοποίηση της προκήρυξης σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας με την υποχρέωση των Συλλόγων να αποστείλουν στο Δήμο Δίου Ολύμπου (Email: typo@dion-olympos.gr, ggd@dion-olympos.gr) το αποδεικτικό ανάρτησης της προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου

δ) Στον κόμβο «Διαύγεια»

ε) Στον ιστότοπο του Δήμου Δίου Ολύμπου (www. dion-olympos.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Αγ. Νικολάου 15, Λιτόχωρο)

Η παρούσα προκήρυξη να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Κατερίνης καθώς και στο Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης με το αντίστοιχο αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, με μέριμνα του Δήμου Δίου Ολύμπου.

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης (η τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει την 12.12.2019 στην ημερήσια εφημερίδα «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ»).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ